Algemene huurvoorwaarden

 

1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvandoor

Allround Party, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen "huurder".

2. Deze huurvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.

3. Afwijkende huurvoorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

4. Zodra Allround Party de gehuurde party artikelen heeft terugontvangen, worden deze party artikelen gecontroleerd en - indien mogelijk - in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Allround Party is bindend.

5. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

 

Prijzen

1. Alle prijzen op deze website zijn per stuk inclusief BTW. En exclusief transportkosten. De prijzen voor servies, bestek en glaswerk zijn daarnaast inclusief afwaskosten.

Dit houdt in dat alles moet zijn afgespoeld, bij afvalresten worden er kosten berekend.

 

Offertes

1. Alle offertes van Allround Party zijn geheel vrijblijvend.

2. Alle offertes van Allround Party zijn 14 dagen geldig tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 

Reserveringen en annuleringen

1.   Reserveringen zijn van kracht na schriftelijke bevestiging door Allround Party. En is gereserveerd als 50% van de factuur is voldaan aan Allround Party.

2. Annuleren zonder kosten is mogelijk tot 1 week voor de verhuurdatum.

    Bij annulering binnen 1 week voor de gereserveerde verhuurdatum zal 50% van de huursom in rekening worden gebracht.

    Bij annulering binnen 2 dagen voor de gereserveerde verhuurdatum zal de volledige huursom in rekening worden gebracht.

 

 Betalingscondities

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling vooraf op een door Allround Party aangegeven rekeningnummer te geschieden of dient het totale factuur á contant te worden betaald bij het ophalen door de huurder dan wel bezorgen door Allround Party.

2. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

3. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pre processuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Borg

1. De hoogte van de borg wordt bepaald door Allround Party aan de hand van het aantal en soort party artikelen uw besteld.

2. Borg wordt altijd contant betaald tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Indien de goederen compleet, schoon en zonder schade of mankementen worden geretourneerd, zal de borg contant worden terugbetaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de huurder. 

 

Legitimatie

1.   Bij het ophalen van de party artikelen is de huurder verplicht een geldig legitimatiebewijs zoals rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te tonen. 

2.   Ook bij levering van de party artikelen is de huurder verplicht een geldig legitimatiebewijs zoals rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te tonen. 

 

Verplichtingen van de huurder

1. Huurder dient de party artikelen bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van mankementen, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met Allround Party. Het gebruik van de party artikelen heft het recht op achteraf reclameren.

2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde party artikelen.

3. Huurder zal de gehuurde party artikelen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.

4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde party artikelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Allround Party aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.

5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen aan de gehuurde party artikelen te brengen. 

6. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken.

7. Tafels, stoelen en koffieapparatuur dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.

8. Indien de party artikelen niet schoon, niet compleet of eventueel schade geconstateerd wordt. Dan heeft Allround Party het recht een gedeelte of geheel het borg in te vorderen.

 

Aansprakelijkheid

1. Allround Party is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.

2. Allround Party is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

3. Indien Allround Party op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Allround Party niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

4. In die gevallen waarin Allround Party aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de party artikelen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).

5. De huurder vrijwaart Allround Party tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak

 

Schade en schadevergoeding

1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Allround Party

2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal de gehuurde party artikelen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door

Allround Party worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent. Deze waardebepaling door/namens Allround Party is voor de huurder bindend.

3. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan Allround Party onmiddellijk op de hoogte te brengen.

4. Indien zoekgeraakte party artikelen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de party artikelen in overeenstemming met de afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Allround Party te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden party artikelen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Allround Party aan huurder worden terugbetaald. Allround Party is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.

5. De huurder wordt geadviseerd de risico's tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.

6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Allround Party dan wel aan de bevindingen van de door Allround Party ingeschakelde expert. Indien

Allround Party de schade beneden de € 750,- begroot, zal de expertise door Allround Party zelf worden verricht. 

 

Party Tenten

1. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals terras verwarmer, kanonkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.

2. Papierenversieringen, zoals o.a. crêpepapier, zijn niet toegestaan in de tenten, daar deze door vocht vlekken op het tentdoek kunnen veroorzaken.

3. Indien bij het opzetten van de tenten blijkt dat de tenten en de vloeren hier volgens het oordeel van Allround Party niet gebouwd c.q. gelegd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd.

4.Allround Party kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade door het niet kunnen bouwen van de tent c.q. het leggen van de vloeren.

5. Allround Party is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten en de houten vloeren.

6. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, evenals het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.

7. De locatie dient op de afgesproken datum en tijdstip vrij te zijn van materialen zoals tuin inventaris, plantenbakken, auto’s e.d. zodat wij gelijk over kunnen gaan tot het bouwen van de tent(en)

8. De tent(en) dienen op afgesproken dag en tijd leeg te worden opgeleverd.

 

Weer omstandigheden

1. Allround Party behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van

Allround Party, de huurovereenkomst ter zake de tenten te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen.

 

Niet-toerekenbare tekortkoming

1. Indien Allround Party door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Allround Party gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.

2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Allround Party afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Allround Party zijn ingeschakeld.

3. Allround Party stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de goederen niet, of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot de goederen.

 

Geschillen

1. Op alle overeenkomsten welke door Allround Party worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Indien Allround Party in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Allround Party verschuldigd.

Uw kunt deze algemene voorwaarden ook schriftelijk aanvragen bij Allround Party.